Renes.

Renes.Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingenvrijdag 24 juli 2015
Wie Wat Waar (Bestuur .)


WAT IS BINNENLAND EN BASKETBALL
Binnenland is een basketballvereniging, waarbij je zowel recreatief als in competitieverband kan spelen en trainen. Basketball is de meest beoefende balsport ter wereld en kan zowel door dames, heren als jongens en meisjes overal en altijd worden gespeeld. Het is een teamsport, waarbij elk team met 5 spelers in het veld staat. Tevens mogen er maximaal 5 spelers als wisselspeler worden gebruikt. Een wedstrijd duurt 4 x 10 minuten zuivere speeltijd.
 
VOOR VERDERE INFO
Wil je nog meer weten over spelen bij CBV Binnenland, neem dan contact op met de coordinator van de betreffende leeftijdsgroep >>>>>
 
WIE/WAT IS BINNENLAND
De naam van de vereniging is voluit: Christelijke Basketball Vereniging Binnenland Barendrecht
 
De vereniging bestaat sinds 18 juni 1968 en is aangesloten bij de Nederlandse Basketball Bond in Utrecht. Tevens zijn wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onze teams spelen in de topsportliga en de afdeling West. Binnenland is in het 1e decenium van deze eeuw enorm gegroeid en de laatste jaren is het leden aantal rond de 410 en deze spelen momenteel in 30 teams, verdeeld over alle leeftijdscategorieën en klassen. Van recreant tot en met topsport. (Situatie per 01-09-2015) 
 
WAT HEB JE NODIG OM TE SPELEN?
De clubkleuren zijn blauw en rood. Ieder lid is verplicht, wanneer hij/zij deelneemt aan wedstrijden in competitie-verband, het officiële tenue van Binnenland te dragen. Op het shirt dienen witte borst- en rugnummer te zijn aangebracht, respectievelijk 10 en 20 centimeter hoog. De tenues worden verstrekt vanuit de vereniging en daarvoor wordt op jaarbasis een kleine vergoeding berekend.
 
Het reserveshirt is wit van kleur, met blauwe borst- en rugnummers (ook deze worden door de vereniging verstrekt). Tevens heb je goede sportschoenen nodig, die je uitsluitend in de zaal gebruikt. 
 
DE PUBLICITEIT
Wil je op de hoogte blijven van alle wetenswaardigheden over de club of haar leden kijk dan regelmatig op de site, want deze wordt dagelijks ge-update

Daarnaast wordt het wedstrijdprogramma tijdens het seizoen aangevuld met de te verrichten taken, dit wordt via mail en via de website bekend gemaakt, alsmede via het publicatiebord in onze kantine 'De Tipp Inn'.
 
ORGANISATIE
De organisatie van Binnenland is als volgt:
Bestuur: Behandelt en regelt de algemene gang van zaken van de hele club
Technische commissie Regelt technische zaken, zoals bijvoorbeeld materialen, teamindelingen, trainingen, coaches, scheidsrechters en wedstrijdprogramma
Topsportstichting Regelt zaken mbt de landelijke teams, vnl op en rond Dames 1 en Heren 1
Kantinecomm/stichting Verzorgt alles in en rond het clubhuis/kantine ' De Tipp Inn'
Jeugdcommissie Is een soort jeugdbestuur(in oprichting) en de bedoeling is dat deze commissie toernooien, feesten e.d. organiseert
   
  
SPONSORS
Uiteraard maakt Binnenland gebruik van sponsors, ook als nieuwe leden hierover ideeën hebben kunnen zij dit kenbaar maken. Als je iemand weet die via Binnenland reclame wil maken, neem dan contact op met de sponsorcommissie, e-mailadres sponsoring@cbvbinnenland.nl.

CLUBHUIS
Sinds februari 2002 zijn we in het bezit van een eigen kantine/clubhuis, de Tipp Inn.
Voor het laten reilen en zeilen maken we gebruik van vrijwilligers, waarvan we er nooit genoeg hebben.
De leden van 16 jaar en ouder worden regelmatig voor een bardienst aangeschreven. Van de ouders van leden zouden we het prijs stellen als zij ook af en toe een bardienst willen doen. Geeft u op het inschrijfformulier aan naar welke dag uw voorkeur uitgaat, met elk uurtje zijn we geholpen!!
 
WAAR TRAINT BINNENLAND
De trainingen beginnen meestal in augustus en duren tot begin juni. Tijdens de korte schoolvakanties gaan de trainingen gewoon door, behalve van de jongste jeugd. Alle trainingen vinden voornamelijk plaats in Sporthal de Driesprong, Marijkesingel, maar vanwege de groei van onze club vinden ook trainingen plaats in andere hallen in Barendrecht.  Voor een volledig overzicht van de trainingen >>>>> 
 
WAAR SPEELT BINNENLAND
De thuiswedstrijden worden gespeeld in: 
Sporthal de Driesprong Marijkesingel 20 te Barendrecht.
 
HOE REIZEN WE DAN
Naar uitwedstrijden en toernooien gaan we meestal met de auto. Voor de jeugdteams worden dan de ouders gevraagd om voor het vervoer te zorgen. Meestal is aan het begin van het seizoen en halverwege het seizoen contact tussen de coach en de ouders - middels een schrijven - om vaste afspraken te maken voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Bij jeugdteams wordt het op rprijs gesteld als ouders zich als team-manager ter beschikking te stellen om op die wijze wat werk van de trainer-coach uit handen te nemen.

WANNEER SPEELT BINNENLAND
De thuiswedstrijden worden gewoonlijk op zaterdag en soms op vrijdag gespeeld. CBV Binnenland is een statuaire "niet-zondag" vereniging.  Het tijdstip waarop moet worden gespeeld wordt op de clubsite en via mail bekend gemaakt.

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Deze twee officiële stukken beschrijven in formele taal het reilen en zeilen van Binnenland evenals de rechten en plichten van zowel de vereniging als de leden. Genoemde stukken kunt u bij de secretaris, Elly van Bochove-Hartog opvragen,  mail
 

WAT KOST BINNENLAND
Het inschrijfgeld  bedraagt € 25,-.
De contributies zijn verschillend per leeftijdsgroep/per team en bedragen per seizoen:

* ook als meegetraind wordt bij een ander team.

 

De contributiebedragen zijn inclusief de afdracht aan de bond en is inclusief een collectieve verzekering.

Word je gedurende het seizoen lid, dan zal de contributie pro rata worden berekend.

GEZINSKORTING(EN)
Voor een gezin met meerdere basketballende kinderen t/m U20 geldt een korting van €  25,00.

WAAR HEB JE RECHT OP
1. Het volgen van de wekelijkse trainingen
2. Het spelen van wedstrijden in competitieverband in een bepaald team
3. Het deelnemen aan door Binnenland opgezette activiteiten

WAT ZIJN JE PLICHTEN
1. Het betalen van de contributie
2. Wedstrijden spelen in het officiële clubtenue
3. Het scoren en timen van thuiswedstrijden.
    Ieder competitiespelend lid zal dit enige malen per seizoen moeten doen (Geen u10 en u12 spelers)
4. Het fluiten van één of meerdere wedstrijden(vanaf 15 jr)
    Vanaf 15 jaar is men verplicht een scheidsrechterscursus te volgen.
5. Het vervullen van de zaalwachtdienst. Deze taak is uitsluitend voor u16 en oudere teams.
6. Het vervullen van een bardienst, deze taak is uitsluitend voor leden van 16 jaar en ouder.
 
Kan je een bepaalde taak niet vervullen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Voldoe je niet aan een bepaalde opgedragen taak, dan zal een geldboete worden opgelegd. Bij herhaling worden deze met 50% verhoogd. Er kunnen daarnaast ook schorsingen worden opgelegd.
 
De opgedragen taken worden per email, via website of via het publicatiebord in de Tipp Inn kenbaar gemaakt. De opgelegde boetes en schorsingen worden per email en/of schriftelijk kenbaar gemaakt aan betrokken en aan zijn/haar coach/trainer. 
 
CURSUSSEN 
"Hoe kan dat nu", zal je denken, "een verplichting om te fluiten, schrijven en timen? Ik weet de spelregels niet eens!" Een nieuw lid zal uiteraard nooit direct verplicht worden dergelijke taken te verrichten, een kleine gewenningstijd wordt hem/haar wel gegund.

De technische commissie organiseert ieder jaar cursussen, zodat iedereen de gelegenheid heeft zich de stof eigen te maken. Daarnaast zullen spelenderwijs de spelregels tijdens de training ter sprake komen. 
Wil je zo snel mogelijk wat doen, neem dan contact op met Evert Jan Hummelen mail
 
ALLEEN TRAINEN / GEEN WEDSTRIJDEN
Ook dat kan bij Binnenland, er zijn ook niet competitespelende leden. Deze mogen meedoen aan de wekelijkse training (1x) en andere activiteiten van de vereniging. Bovendien heb je geen scheidsrechter, tafel- of zaalwacht-verplichtingen. Voor deze leden geldt het recreanten-tarief. 
 
DUMMYTRAININGSGROEP
Buiten de hiervoor genoemde categorie kennen we bij Binnenland ook nog de zogenaamde dummytrainingsgroep,  deze groep traint slechts 1x per maand op de vrijdagavond. Deze groep bestaat uit ouders van jeugdleden en ook wel andere belangstellenden die af en toe kennis willen maken met het basketballspel. In een gemoedelijke sfeer worden wat vaardigheden bijgebracht en de spelregels uitgelegd.

HOE WORDT JE LID BIJ BINNENLAND
Als je het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend met 1 pasfoto inlevert bij onze ledenadministratie (of je trainer) ben je lid geworden van onze (en dus dan ook jouw) basketballvereniging. Je kan ook het digitale inschrijfformulier gebruiken. Ben je nog geen 18 jaar, dan dient een ouder/voogd deze inschrijving te bevestigen.
Je spelerskaart wordt dan aangevraagd bij de Nederlandse Basketball Bond en als deze is terugontvangen, mag je competitie gaan spelen. 
 
BEDANKEN ALS LID BIJ BINNENLAND
Als je eenmaal lid bent van Binnenland wil je natuurlijk nooit meer weg. Mocht je om één of andere reden toch willen bedanken dan kan dit schriftelijk of per email bij de ledenadministratie. De opzegging kan echter alleen plaatsvinden voor 31 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen; je bent dus altijd een heel jaar lid. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is dus niet mogelijk.
 
BETALEN VAN DE CONTRIBUTIE
De contributie wordt per voorkeur één termijn geïnd. Op de contributiefactuur wordt de betalingstermijn vermeld.
Ook is het mogelijk om per automatische incasso te betalen, dan wordt de contributie in 3 termijnen geind. 

De penningmeester zorgt voor de toezending de verschuldigde contributie, waarmee de betaling kan geschieden plus een formulier voor automatische incasso in termijnen. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient vóór 1 augustus opgestuurd te worden naar: CBV Binnenland, Postbus 257, 2990 AG te Barendrecht.

Bij niet op tijd betalen of niet nakomen van de gemaakte afspraken, wordt de vordering overgedragen aan ons incassobureau.
 
LID WORDEN
Indien je lid wil worden van CBV Binnenland vul dan het online inschrijfformulier in >>>>>
Wil je competitie gaan spelen stuur dan een recente pasfoto mee.
Ben je de laatste vier jaar lid bij een andere basketballverening geweest, zorg dat je van deze vereniging een zogenaamde schuldvrijverklaring krijgt.
 
VERKLARING OMTRENT GEDRAG - VOG -
Het bestuur van CBV Binnenland vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en zij heeft daarom besloten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen. Deze verplichtstelling is vanaf heden van kracht en geldt voor elke vrijwilliger, in welke functie dan ook, vanaf de leeftijd van 16 jaar.

De kosten van de VOG worden vergoed door NOC*NSF. Het bestuur zal de kostenvergoeding bij NOC*NSF aanvragen.  Je krijgt via justitie een mail waarin gevraagd zal worden om via je DigiD de aanvraag van de VOG in te vullen. Na aanvraag en goedkeuring ontvang je de VOG thuis. Dit duurt 6 tot 8 weken. Zodra je de VOG ontvangen hebt, vragen wij je deze door te sturen naar Zodra U deze heeft gekregen vragen wij je deze door te sturen naar  secretaris@cbvbinnenland.nl. De VOG zal iedere 2 jaar opnieuw moeten worden aangevraagd. >>>>>


BEREIKBAARHEID
Wil je contact met een van onze bestuurders/commissie,
stel uw vraag: >>>>>

Ons clubhuis de Tipp Inn is te bereiken:  Marijkesingel 22, Barendrecht 0180 - 649410
 
POST
CBV Binnenland
Postbus 257
2990 AG Barendrecht 

 


Next Games
4-Consult/Binnenland Dames 1 tegen Keijser Capitals Thuis
23-11-2019, 20:45uVertom/Binnenland Heren 1 tegen River Trotters UIT
23-11-2019, 20:00u


Afval Loont Saldo
260
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

Agenda.
Algemene Ledenvergadering

Maandag 25-11
aanvang 20:00u
in de Tipp Inn30 november 9:00. BS2 Scheidsrechter praktijkdag

BS2 Scheidsrechters praktijkdag is voor U16 teams en hoger.

Start om 9:00 >>>>Fysio-uitleg 11-01

20:00 uur in de Tipp Inn
Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.